Toncoin and TON Blockchain data

Total supply, TON
5,109,036,269
amount:
Fees, TON
21,079
amount:
Toncoins burned per day
10,540
amount:
Toncoins minted per day
53,420
amount:
Accounts
42,489,272
amount:
Transactions per day
6,042,418
amount:

Active Wallets

On-chain activated wallets
10,551,131
amount:
On-chain wallet activations per day
114,347
amount:
Active Wallets (daily)
509,786
amount:
Active Wallets (monthly)
3,454,159
amount:

DeFi

DEX total value locked, TON
 • STON.fi
 • DeDust
 • STON.fi: 0
 • DeDust: 0
DEX daily trading volume, TON
 • STON.fi
 • DeDust
 • STON.fi: 0
 • DeDust: 0
Toncoin locked in Liquid Staking, by protocols
 • Tonstakers
 • Bemo
 • Hipo
 • Stakee
 • Whales
 • Tonstakers: 0
 • Bemo: 0
 • Hipo: 0
 • Stakee: 0
 • Whales: 0
Toncoin locked in Liquid Staking, total
51,439,192
amount:

Assets and Valuables

Jetton Wallets
7,143,889
amount:
NFT's Minted
8,977,381
amount:
TON DNS sold
88,771
amount:
TON DNS Trading Volume
6,729,573 TON
TON:

Validators

Count of validators
377
Staked, TON
589,596,296
Countries
28